Rhenocoll Aquatop Härter 4205 (kietiklis)

Skirtas naudoti kartu su „Aquatop 4201 Premium“ laku.

Norite pasikonsultuoti?
Chemijos produktų vadybininkas-technologas
Ivan Andrijevskij
ivan@vbh.lt
Tel. +370 5 2639424
Mob. +370 613 82167

Pasirinkite artimiausią miestą ir prekes užsisakykite čia.

Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008):

H332 Kenksminga įkvėpus, H319 Smarkiai dirgina akis, H317 gali sukelti alerginę odos reakciją, H335 Gali sudirginti kvėpavimo takus, sudėtyje yra: Heksa-metilen-1,6-diizocianatas homopolimeras;

P264 Kruopščiai palaukite po darbo, P271 Naudokite tik gerai vėdinamoje vietoje. P272 Užterštus darbo drabužiai, netūrėtų būti naudojami kitur,  P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius /  naudokite akių / veido apsaugą.

ADR: nepavojingi kroviniai

IMDG, IATA: Šis produktas nėra pavojinga medžiaga

 

Specifikacija: „Rhenocoll Aquatop 4201 Premium“ kietiklis skirtas vandens pagrindo lakui.

 

Mišinio paruošimas:

10 dalių „Rhenocoll Aquatop 4201 Premium“

1 dalis „Rhenocoll Aquatop Härter 4205“ kietiklio

(Dėmesio, gerai išmaišykite!)

 

Norite pasikonsultuoti?
Chemijos produktų vadybininkas-technologas
Ivan Andrijevskij
ivan@vbh.lt
Tel. +370 5 2639424
Mob. +370 613 82167

Pasirinkite artimiausią miestą ir prekes užsisakykite čia.